Voorwaarden


(text-ref:74)

Algemene voorwaarden Tijdelijkehuurenantikraak.nl (TH&A)

versie 01-2019

Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden op tijdelijkehuurenantikraak.nl oftewel “de website” ook vermeld als “het platform”

door:

de leverancier van de geleverde diensten op tijdelijkehuurenantikraak.nl, hierna te noemen “TH&A”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74645781 met BTW nummer NL176367111B01

aan:

de aanbieders van woon- en werkruimte op de website oftewel eigenaren of beheerders van leegstaand vastgoed hierna te noemen “de aanbieder” de gebruikers van de dienst onder te verdelen in “gratis gebruikers” met een gratis account en “TH&A Select gebruikers” met een betaalaccount

1.2 Aanbieders en gebruikers van de diensten op de website hebben voorafgaand aan het gebruik van de diensten aangegeven kennis te hebben genomen en in te stemmen met de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden.2. Dienstverlening

2.1 TH&A beoogt, met haar website/platform waarop aanbod van tijdelijke woon- en werkruimte staat, vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In geval van wederzijdse interesse wordt het contact tussen aanbieder en gebruiker direct onder hen gemaakt en vervolgd hierbij is er geen bemiddelende rol weggelegd voor TH&A.

2.2 De aanbieder kan nadat er een “partner account” aangemaakt en goedgekeurd is door een medewerker van TH&A gratis advertenties aanmaken voor woon- en werkruimte. De advertenties zijn zichtbaar voor alle gebruikers van het platform.

2.3 Gebruikers met een gratis account kunnen evenals TH&A Select gebruikers ervoor kiezen om een regio te selecteren en per “e-mail alert” geïnformeerd te worden over nieuw aanbod in de voorkeursregio. Alleen gebruikers met een betaalde TH&A Select account kunnen ook reageren op het aanbod.

2.4 TH&A behoudt zich het recht voor om nieuwe aanvragen/inschrijvingen alsmede bestaande accounts van aanbieders en gebruikers zonder opgaaf van reden en zonder recht op schadevergoeding te weigeren of te ontbinden.

2.5 Contactgegevens van gebruikers worden alleen zichtbaar voor aanbieders indien er sprake is van wederzijdse interesse. De gebruiker geeft voordat hij of zij reageert op een advertentie nadrukkelijk toestemming aan TH&A om de door hem of haar opgegeven persoonsgegevens te verstrekken aan de betreffende aanbieder. De contactgegevens van de aanbieder zijn niet zichtbaar voor gebruikers. De aanbieder legt in geval van wederzijdse interesse zelf het eerste contact met de TH&A Select gebruiker.3. Aansprakelijkheid

3.1 De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor een correcte omschrijving van het aanbod en draagt in zijn of haar persoonlijke beheeromgeving op het platform zelf zorg voor zowel het tijdig afwijzen en uitnodigen van kandidaten als het in- en uitschakelen van de door hen opgegeven advertenties op de website. De opgegeven pandinformatie kan niet volledig door TH&A worden gecontroleerd.

3.2 De functie van TH&A is het zo goed mogelijk samenbrengen van vraag en aanbod in de vorm van een advertentieplatform met een selectiefunctie voor aanbieder. De interpretatie en correctheid van de verstrekte informatie is geheel voor rekening van de aanbieder en/of gebruiker. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om de aan TH&A verstrekte informatie op correctheid te controleren.

3.3 TH&A is op geen enkele wijze betrokken bij contact tussen aanbieders en gebruikers en evenmin bekend met of verantwoordelijk voor overeenkomsten die partijen met elkaar aangaan nadat het initiële contact via de website tot stand is gekomen.

3.4 TH&A doet haar uiterste best om de website correct te laten functioneren. Desondanks is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft prestatie en de beschikbaarheid van de website en het platform. Aanbieders en gebruikers vrijwaren TH&A voor elke directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van systeemfouten of systeemuitval.4. Gratis account en de tijdelijk wonen test

4.1 Bezoekers van de website die op zoek zijn naar woonruimte kunnen op de website een gratis test doen om te bepalen hoe geschikt ze zijn voor tijdelijk wonen. Hiervoor moeten ze eerst een gratis account aanmaken met naam, e-mailadres en wachtwoord. Alleen de testuitslag van de gebruiker wordt door TH&A bewaard. De testuitslag geeft een goede indicatie aan de gebruiker of het de moeite en eventueel kosten waard is om actief door te zoeken naar een tijdelijke woonruimte.

4.2 Gebruikers met een gratis account voor zowel woon- als werkruimte hebben de mogelijkheid om zelf in hun “persoonlijke omgeving” binnen het systeem regio’s te selecteren en het ontvangen van e-mail alerts met nieuw aanbod voor de betreffende regio(‘s) te activeren of te deactiveren. Het is ook mogelijk voor de gebruiker om in de persoonlijke omgeving van hun gratis account zelf gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.5. TH&A Select account (betaald) wonen

5.1 Bezoekers van de website en gebruikers met een gratis account kunnen reageren op het woonaanbod nadat ze een TH&A Select account hebben geactiveerd. Dat kan door middel van een éénmalige betaling voor een periode van 3,6 of 12 maanden.

5.2 Na een correcte I-deal of creditcard betaling voor de gekozen periode kan de TH&A Select gebruiker gedurende deze periode onbeperkt reageren op het woonaanbod.

5.3 De gebruiker accepteert dat het aankopen van een TH&A Select account voor bepaalde tijd geen garantie biedt voor het daadwerkelijk vinden van woonruimte.

5.4 Aangezien er geen sprake is van een abonnement vervalt na het verstrijken van de 3,6 of 12 maanden, zonder tussentijdse verlenging door de TH&A Select gebruiker, de mogelijkheid om te reageren op het aanbod. De status van de account verandert na afloop naar de status van een gratis account met de daarbij behorende mogelijkheden. Het blijft wel mogelijk om de status van onbeantwoorde reacties te volgen in de persoonlijke omgeving.

5.5 De gratis gebruiker kan na afloop van de TH&A Select account periode nog wel uitgenodigd of afgewezen worden op een eerdere TH&A Select reactie.6. Beëindiging en Herroepingsrecht bij een woonruimte account

6.1 Annulering kan voor alle betaalde accounts binnen 14 dagen indien de gebruiker gebruik maakt van het herroepingsrecht kan hij of zij binnen 14 dagen na de ingangsdatum per e-mail in een ondubbelzinnige verklaring zonder opgaaf van reden annuleren. Gebruiker kan ook het herroepingsformulier op de website gebruiken. Indien TH&A constateert dat er geen sprake is van opzettelijk misbruik van het herroepingsrecht retourneren wij de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek.

6.2 Indien een gebruiker van een TH&A Select account van 3 of 6 maanden tussentijds (maar na 14 dagen) zijn of haar account beëindigd dan heeft de gebruiker geen recht op restitutie van betaling voor de resterende dagen van de TH&A Select account periode.

6.3 Bij een TH&A Select account van 12 maanden kan de gebruiker maximaal 50 % van zijn of haar laatste betaling terugvorderen indien de gebruiker binnen 6 maanden na aankoop van de 12 maanden TH&A Select account een nieuwe woonruimte heeft gevonden. De gebruiker dient dit aan te tonen door het toesturen van een kopie ID, kopie huurcontract en een kopie inschrijving gemeente (op adres huurcontract) o.v.v. 50 % TH&A Select 12-mnd retour clausule naar admin@tijdelijkehuurenantikraak.nl. De ingangsdatum van het huurcontract dient duidelijk vermeld te zijn en niet ouder dan 6 maanden op de dag van de verzonden restitutieaanvraag.

6.4 De 12-mnd retour clausule kan alleen worden ingediend door dezelfde persoon die ook de oorspronkelijke betaling heeft verricht. De e-mail met de juiste gegevens dient niet later te worden verstuurd dan precies 6 maanden na de laatste betaling.7. TH&A werkruimte account

7.1 Website bezoekers die zoeken naar werkruimte kunnen evenals de overige gebruikers een gratis account aanmaken om zodoende een voorkeursregio in te stellen en e-mail alerts met nieuw aanbod in die voorkeursregio ontvangen.

7.2 De gebruiker kan in zijn persoonlijke omgeving zelf met I-deal of creditcard betaling 1, 3 of 10 credits aankopen waarmee hij of zij kan reageren op het aanbod. Met 1 credit kan éénmalig op één werkruimte gereageerd worden.

7.3. De credits zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.8. Beeindiging en Herroepingsrecht bij werkruimte account

8.1 De gebruiker kan binnen 14 dagen na aankoop, alleen voor de op dat moment ongebruikte credits, gebruik maken van het herroepingsrecht. De gebruiker kan binnen 14 dagen na aankoop van de credit(s) per e-mail in een ondubbelzinnige verklaring zonder opgaaf van reden annuleren. Gebruiker kan ook het herroepingsformulier op de website hiervoor gebruiken.

8.2 TH&A retourneert de betaling voor het openstaande tegoed binnen 14 dagen na ontvangst indien het bericht tijdig ontvangen is.

8.3 Na 14 dagen vervalt in het geval van beëindiging of annulering van de account het recht op restitutie voor openstaande credit(s).

8.4 Openstaande credits blijven onbeperkt geldig.

8.5 De account kan door de gebruiker zelf worden beëindigd in zijn of haar persoonlijke omgeving. Bij beëindiging van de account door de gebruiker komen eventueel openstaande tegoeden te vervallen.9. TH&A platform voor aanbieders

9.1 Aanbieders die gebruik maken van het TH&A platform om te adverteren, werven en selecteren verklaren persoonsgegevens van geselecteerde kandidaten enkel te gebruiken voor het doeleinde waarvoor ze verkregen zijn. De contactgegevens van afgewezen kandidaten zijn niet zichtbaar voor aanbieders.

9.2 Het gebruik van het TH&A Select platform is gratis voor aanbieders. Aanbieders begrijpen daarmee dat TH&A op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet correct of volledig functioneren van het platform.

9.3 Aangemaakte “partner accounts” kunnen door de aanbieder zelf worden beëindigd alle openstaande reacties worden in dat geval afgewezen.10. Klachten

Klachten kunnen per e-mail worden ingediend door ze te versturen naar admin@tijdelijkehuurenantikraak.nl. TH&A probeert klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en beantwoorden.11. Toepasselijk recht

Indien toepasselijke tekst op de website niet overeenkomt met hetgeen opgenomen in deze overeenkomst dan zijn de voorwaarden in deze overeenkomst bepalend.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.